Thông báo, thông tin khác

Năm 2019

CBTT liên quan đến liên quan đến Nghị quyết phê duyệt chấp thuận giao dịch giữa VCB và người có liên quan của TV HĐQT độc lập 15/08/2019 15:00:00
CBTT BCTC Riêng và Hợp nhất đã soát xét kỳ bán niên năm 2019 14/08/2019 15:00:00
CBTT Báo cáo quản trị Ngân hàng 6 tháng đầu năm 2019 30/07/2019 15:00:00
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ 26/07/2019 15:00:00
CBTT báo cáo tài chính quý II 2019 19/07/2019 21:00:00
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ 17/07/2019 14:00:00
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 15/07/2019 15:00:00
CBTT vv thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh Thành Công 27/06/2019 15:00:00
CBTT liên quan đến Nghị quyết phê duyệt chấp thuận với người có liên quan 27/06/2019 15:00:00
CBTT liên quan đến liên quan đến Nghị quyết phê duyệt chấp thuận giao dịch giữa VCB và người có liên quan của TV HĐQT độc lập 11/06/2019 15:00:00
CBTT liên quan đến chấp thuận của NHNN vv đề nghị đăng ký thay đổi địa điểm CN VCB Nam Đà Nẵng 04/06/2019 15:00:00
CBTT liên quan đến Nghị quyết phê duyệt chấp thuận giao dịch giữa VCB và người có liên quan của TV HĐQT độc lập 21/05/2019 15:00:00
CBTT liên quan đến Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 27/04/2019 09:00:00
CBTT liên quan đến Báo cáo thường niên năm 2018 19/04/2019 15:00:00
Công văn công bố thông tin BCTC Riêng và Hợp nhất Quý I năm 2019 19/04/2019 15:00:00
CBTT đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 12 năm 2019 16/04/2019 15:00:00
Đại hội đồng cổ đông 2019: Thông báo mời họp Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2019 16/04/2019 15:00:00
Đại hội đồng cổ đông 2019: Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 16/04/2019 15:00:00
Công bố thông tin liên quan đến việc bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Vietcombank 12/04/2019 10:00:00
Công bố thông tin liên quan đến chấp thuận của NHNN v/v thay đổi địa điểm CN Chương Dương 12/04/2019 10:00:00
Công bố thông liên quan đến Nghị quyết phê duyệt chấp thuận giao dịch giữa VCB và người có liên quan của TV HĐQT độc lập 03/04/2019 15:00:00
Công văn công bố thông tin BCTC Riêng và Hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 31/03/2019 10:00:00
Công bố thông tin liên quan đến việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Vietcombank 29/03/2019 15:00:00
CBTT giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ 19/03/2019 15:00:00
CBTT giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ_HVN 06/03/2019 15:00:00
CBTT liên quan đến Nghị quyết phê duyệt chấp thuận giao dịch giữa VCB và người có liên quan của TV HĐQT độc lập 28/02/2019 15:00:00
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 27/02/2019 15:00:00
CBTT liên quan đến việc sửa đổi Vốn điều lệ trong Điều lệ của VCB 26/02/2019 15:00:00
CBTT Quyết định sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của VCB 22/02/2019 15:00:00
CBTT bổ sung quyết định nghỉ hưu của PTGĐ Đào Hảo 21/02/2019 15:00:00
Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 12 năm 2019 15/02/2019 15:00:00
CBTT vv tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 12 năm 2019 15/02/2019 15:00:00
CBTT liên quan đến Nghị quyết phê duyệt chấp thuận giao dịch giữa VCB và người có liên quan 01/02/2019 15:00:00
Công bố thông tin Báo cáo quản trị ngân hàng năm 2018 30/01/2019 15:00:00
Quyết định thay đổi niêm yết 25/01/2019 10:00:00
CBTT báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý IV/2018 20/01/2019 10:00:00
Giấy đăng ký doanh nghiệp 17/01/2019 15:00:00
CBTT Báo cáo kết quả giao dịch với người nội bộ 16/01/2019 14:00:00
CBTT liên quan đến thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 10/01/2019 8:00:00
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ 10/01/2019 8:00:00
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 10/01/2019 8:00:00
CBTT vv chấp thuận thay đổi tên gọi địa điểm trụ sở CN VCB Lạng Sơn của VCB 09/01/2019 15:00:00
Ngân hàng nhà nước chấp thuận nhà đầu tư Mizuho mua cổ phần của VCB 05/01/2019 9:00:00
CBTT thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 03/01/2019 16:00:00
CBTT thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 02/01/2019 16:00:00

Năm 2018

CBTT ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2019 28/12/2018 16:00:00
CBTT Quyết định của Cục thuế về xử lý vi phạm trong năm 2018 26/12/2018 16:00:00
Báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu tăng vốn cấp 2 năm 2018 25/12/2018 16:00:00
CBTT báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của CĐL tại EIB 11/12/2018 11:00:00
CBTT báo cáo về ngày không còn là CĐL tại EIB 11/12/2018 11:00:00
CBTT báo cáo thay đổi tỷ lệ SH của CĐL 11/12/2018 11:00:00
CBTT báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của CĐL tại MB 11/12/2018 11:00:00
CBTT báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu tăng vốn cấp 2 06/12/2018 15:00:00
Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn tại MB 05/12/2018 16:00:00
Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn tại EIB 05/12/2018 16:00:00
CBTT vv NHNN chấp thuận thành lập một số chi nhánh, trung tâm, PGD của VCB 04/12/2018 14:00:00
CBTT báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 03/12/2018 14:00:00
CBTT báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VCB năm 2018 đợt tiếp theo 28/11/2018 14:00:00
CBTT báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VCB năm 2018 đợt tiếp theo 21/11/2018 14:00:00
CBTT liên quan đến Nghị quyết phê duyệt chấp thuận giữa VCB và người có liên quan 14/11/2018 15:00:00
CBTT báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VCB đợt 4.5.6 năm 2018 13/11/2018 15:00:00
CBTT báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của VCB tại MB 07/11/2018 14:00:00
CBTT vv nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH của Thành viên BĐH 02/11/2018 15:00:00
CBTT báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu VCB đợt 1.2.3 năm 2018 01/11/2018 09:00:00
CBTT báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của VCB tại EIB 31/10/2018 09:00:00
Công bố thông tin về viêc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 24/10/2018 09:00:00
CBTT BCTC riêng và hợp nhất quý 3 2018 19/10/2018 15:00:00
CBTT liên quan đến Nghị quyết phê duyệt thực hiện giao dịch giữa VCB và VCBR 18/10/2018 16:00:00
CBTT liên quan đến Nghị quyết giao dịch giữa VCB và người có liên quan của TV HĐQT độc lập_Gói thầu mua sắm tài sản CNTT là Router 18/10/2018 16:00:00
CBTT liên quan đến Nghị quyết giao dịch giữa VCB và người có liên quan của TV HĐQT độc lập_Gói thầu đầu tư mua sắm bảo trì 112 máy ATM 18/10/2018 16:00:00
CBTT liên quan đến thông báo từ UBCKNN về chào bán cổ phiếu riêng lẻ của VCB 18/10/2018 16:00:00
CBTT liên quan đế Nghị quyết giao dịch giữa VCB và người có liên quan của TV HĐQT độc lập 18/10/2018 16:00:00
CBTT liên quan đến chấp thuận thay đổi tên gọi địa điểm trụ sở chi nhánh Nhà Rồng 09/10/2018 10:00:00
CBTT liên quan đến Nghị quyết phê duyệt thực hiện giao dịch giữa VCB và VCBM 27/09/2018 14:00:00
CBTT liên quan đến Nghị quyết phê duyệt chấp thuận giữa VCB và người có liên quan 27/09/2018 14:00:00
CBTT thông báo chào bán cổ phiếu EIB ra công chúng 21/09/2018 14:00:00
Quy chế bán đấu giá cổ phiếu EIB 21/09/2018 14:00:00
Đơn đăng ký đấu giá 21/09/2018 14:00:00
Danh sách các đại lý đấu giá 21/09/2018 14:00:00
Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu EIB do UBCKNN cấp. 21/09/2018 14:00:00
Thông báo chào bán ra công chúng cổ phiếu EIB của Vietcombank. 21/09/2018 14:00:00
Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu EIB. 21/09/2018 14:00:00
Văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về việc thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam. 21/09/2018 14:00:00
Nghị quyết số 290 của HĐQT Vietcombank phê duyệt chào bán ra công chúng 21/09/2018 14:00:00
Giấy đăng ký kinh doanh của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam. 21/09/2018 14:00:00
Giấy đăng ký kinh doanh của Vietcombank. 21/09/2018 14:00:00
Báo cáo tài chính riêng lẻ đã kiểm toán năm 2016 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 21/09/2018 14:00:00
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 21/09/2018 14:00:00
Báo cáo tài chính riêng lẻ đã kiểm toán năm 2017 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 21/09/2018 14:00:00
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 21/09/2018 14:00:00
Báo cáo tài chính riêng lẻ 30/06/2018 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 21/09/2018 14:00:00
Báo cáo tài chính hợp nhất 30/06/2018 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam. 21/09/2018 14:00:00
Xác nhận sở hữu cổ phần EIB 21/09/2018 14:00:00
Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 21/09/2018 14:00:00
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vietcombank 21/09/2018 14:00:00
Thông báo của SGD Chứng khoán HCM về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2017 21/09/2018 14:00:00
CBTT chào bán cổ phiếu MBB ra công chúng 17/09/2018 15:00:00
Thông báo chào bán ra công chúng cổ phiếu MB của VCB 17/09/2018 15:00:00
Công văn 2706 chấp thuận việc thoái vốn MB của VCB do NHNN ban hành 17/09/2018 15:00:00
Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu MB do UBCKNN cấp 17/09/2018 15:00:00
Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu MB 17/09/2018 15:00:00
Nghị quyết số 291 phê duyệt chào bán ra công chúng phần vốn đầu tư của VCB tại MB 17/09/2018 15:00:00
Giấy đăng ký kinh doanh của MB 17/09/2018 15:00:00
Giấy đăng ký kinh doanh của VCB 17/09/2018 15:00:00
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016 của MB 17/09/2018 15:00:00
Báo cáo tài chính riêng lẻ đã kiểm toán năm 2016 của MB 17/09/2018 15:00:00
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017 của MB 17/09/2018 15:00:00
Báo cáo tài chính riêng lẻ đã kiểm toán năm 2017 của MB 17/09/2018 15:00:00
Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét 30.06.2018 của MB 17/09/2018 15:00:00
Báo cáo tài chính riêng lẻ đã soát xét 30.06.2018 của MB 17/09/2018 15:00:00
Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần MB của VCB do MB cấp 17/09/2018 15:00:00
Điều lệ tổ chức của MB 17/09/2018 15:00:00
Điều lệ tổ chức của VCB 17/09/2018 15:00:00
Quy chế bán đấu giá cổ phần MBB 17/09/2018 15:00:00
Đơn đăng ký đấu giá cổ phần MBB 17/09/2018 15:00:00
Danh sách đại lý đấu giá cổ phần MBB 17/09/2018 15:00:00
CBTT bổ sung liên quan Nghị quyết phê duyệt thanh toán cổ tức năm 2017 cho các cổ đông 05/09/2018 15:00:00
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2017 05/09/2018 15:00:00
CBTT liên quan đến Nghị quyết phê duyệt chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch giữa VCB và người có liên quan của TV HĐQT độc lập 17/08/2018 15:00:00
CBTT bổ sung liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh 16/08/2018 15:00:00
CBTT giao dịch giữa VCB và công ty con 16/08/2018 15:00:00
Thông báo chào bán ra công chúng cổ phiếu OCB của VCB 08/08/2018 15:00:00
Công văn 135 chấp thuận chủ trương thoái vốn của NHNN 08/08/2018 15:00:00
Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu OCB do UBCKNN cấp 08/08/2018 15:00:00
Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu OCB 08/08/2018 15:00:00
Nghị quyết số 292 phê duyệt chào bán ra công chúng phần vốn đầu tư của VCB tại OCB 08/08/2018 15:00:00
Giấy đăng ký kinh doanh của OCB 08/08/2018 15:00:00
Giấy đăng ký kinh doanh của VCB (lần 12 mới nhất) 08/08/2018 15:00:00
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của OCB 08/08/2018 15:00:00
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (hợp nhất) của OCB 08/08/2018 15:00:00
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (riêng lẻ) của OCB 08/08/2018 15:00:00
Báo cáo tài chính Quý I/2018 (hợp nhất) của OCB 08/08/2018 15:00:00
Báo cáo tài chính Quý I/2018 (riêng lẻ) của OCB 08/08/2018 15:00:00
Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần OCB của VCB 08/08/2018 15:00:00
Điều lệ tổ chức của OCB 08/08/2018 15:00:00
Quy chế bán đấu giá cổ phần OCB thuộc sở hữu của VCB 08/08/2018 15:00:00
Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá 08/08/2018 15:00:00
Đơn đăng ký đấu giá 08/08/2018 15:00:00
Giấy ủy quyền 08/08/2018 15:00:00
CBTT giải trình thay đổi lợi nhuận sau thuế của VCB 07/08/2018 15:00:00
CBTT liên quan đến Nghị quyết phê duyệt chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch giữa VCB và người có liên quan của TV HĐQT độc lập. 03/08/2018 15:00:00
CBTT liên quan đến Nghị quyết phê duyệt chấp thuận/thông qua nội dung giao dịch giữa VCB và người có liên quan của TV HĐQT độc lập. 01/08/2018 15:00:00
CBTT về báo cáo tình hình quản trị ngân hàng 6 tháng đầu năm 2018 30/07/2018 15:00:00
CBTT liên quan đến Nghị quyết phê duyệt chấp thuận/ thông qua nội dung giao dịch giữa VCB và người có liên quan của TV HĐQT độc lập 30/07/2018 15:00:00
Công bố thông tin về BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2018 đã được soát xét 23/07/2018 15:00:00
CBTT về Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất quý II 2018 20/07/2018 15:00:00
CBTT về người được ủy quyền công bố thông tin của VCB 17/07/2018 15:00:00
CBTT liên quan đến Nghị quyết phê duyệt chấp thuận/ thông qua nội dung giao dịch giữa VCB và người có liên quan của TV HĐQT độc lập 12/07/2018 15:00:00
CBTT liên quan đến kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người liên quan 05/07/2018 15:00:00
CBTT liên quan đến Nghị quyết phê duyệt chấp thuận/ thông qua nội dung giao dịch giữa VCB và người có liên quan của TV HĐQT độc lập 28/06/2018 15:00:00
Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ 26/06/2018 15:00:00
Công bố thông tin Điều lệ sửa đổi của Vietcombank 15/05/2018 15:00:00
Công bố thông tin Quy chế Quản trị nội bộ sửa đổi của Vietcombank 15/05/2018 15:00:00
Công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 28/04/2018 15:00:00
Công bố thông tin về việc bầu Chủ tịch HĐQT 28/04/2018 15:00:00
Công bố thông tin về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát 28/04/2018 15:00:00
Công bố thông tin về báo cáo thường niên năm 2017 20/04/2018 15:00:00
Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 11 năm 2018 17/04/2018 15:00:00
Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 11 năm 2018 17/04/2018 15:00:00
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 11 năm 2018 17/04/2018 15:00:00
Công bố thông tin BCTC riêng và hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán 31/03/2018 15:00:00
Thông báo đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 23/03/2018 15:00:00
Đại Hội đồng cổ đông: Mẫu đơn để cử thành viên BKS 23/03/2018 15:00:00
Đại Hội đồng cổ đông: Mẫu đơn để cử thành viên HĐQT 23/03/2018 15:00:00
Đại Hội đồng cổ đông: Mẫu sơ yếu lý lịch cá nhân 23/03/2018 15:00:00
Đại Hội đồng cổ đông: Mẫu công khai lợi ích có liên quan 23/03/2018 15:00:00
Đại Hội đồng cổ đông: Mẫu bảng kê khai người có liên quan 23/03/2018 15:00:00
Công bố thông tin chào bán cổ phiếu OCB ra công chúng lần 2 20/03/2018 15:00:00
Chào bán cổ phiếu OCB: Bản cáo bạch chào bán cổ phần OCB 20/03/2018 15:00:00
Chào bán cổ phiếu OCB: Báo cáo tài chính năm 2015, 2016, 2017 20/03/2018 15:00:00
Chào bán cổ phiếu OCB: Phụ lục Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần OCB của VCB 20/03/2018 15:00:00
Chào bán cổ phiếu OCB: Công văn 135 chấp thuận chào bán của NHNN 20/03/2018 15:00:00
Chào bán cổ phiếu OCB: NQ 33 17-01-2018 Phê duyệt phương án chào bán cổ phần OCB của VCB 20/03/2018 15:00:00
Chào bán cổ phiếu OCB: Giấy ĐKKD của OCB 20/03/2018 15:00:00
Chào bán cổ phiếu OCB: Giấy ĐKKD của VCB, giấy phép ĐKKD lần 12 20/03/2018 15:00:00
Chào bán cổ phiếu OCB: Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần OCB của VCB 20/03/2018 15:00:00
Chào bán cổ phiếu OCB: Điều lệ OCB 20/03/2018 15:00:00
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 09/03/2018 15:00:00
Công bố thông tin về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ 2018 23/02/2018 15:00:00
Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 11 năm 2018 23/02/2018 15:00:00
Công bố thông tin về viêc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 13/02/2018 14:00:00
Công bố thông tin về viêc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 07/02/2018 15:00:00
Công bố thông tin về báo cáo quản trị ngân hàng năm 2017 30/01/2018 15:00:00
Công bố thông tin về viêc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 29/01/2018 15:00:00
Công bố thông tin về báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý IV năm 2017 19/01/2018 15:00:00
Công bố thông tin về viêc giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan Người nội bộ Vietnam Airlines 19/01/2018 15:00:00
Công bố thông tin về viêc thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 15/01/2018 15:00:00
Công bố thông tin về viêc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 05/01/2018 15:00:00
Công bố thông tin về viêc thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 04/01/2018 15:00:00
Công bố thông tin về viêc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của nội bộ 03/01/2018 15:00:00
Công bố thông tin về viêc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 03/01/2018 15:00:00
Công bố thông tin về viêc thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 02/01/2018 15:00:00

Năm 2017

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2018 29/12/2017 15:00:00
Công bố thông tin về việc điều chỉnh Báo cáo tài chính năm 2016 theo kết quả Kiểm toán Nhà nước 26/12/2017 15:00:00
Công bố thông tin về thay đổi nhân sự cấp cao 15/12/2017 15:00:00
Công bố thông tin thông báo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của VCB tại SGB và CFC 08/12/2017 15:00:00
Công bố thông tin thông báo chào bán cổ phiếu OCB ra công chúng 06/12/2017 15:00:00
Công bố thông tin về viêc thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 04/12/2017 15:00:00
Công bố thông tin về việc thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ 04/12/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu OCB_1. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán 01/12/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu OCB_2. Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng 01/12/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu OCB_3. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng 01/12/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu OCB_4. Phụ lục - Giấy chứng nhận đăng ký sở hữu cổ phần của VCB 01/12/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu OCB_5. Phụ lục - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, 2016 và báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017 01/12/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu OCB_6. Phụ lục - Công văn số 135-NHNN-TTGSNH ngày 11012015 01/12/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu OCB_7. Phụ lục - Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt chào bán ra công chúng phần vốn đầu tư của VCB tại OCB 01/12/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu OCB_8. Phụ lục - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty 01/12/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu OCB_9. Điều lệ công ty 01/12/2017 15:00:00
Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự chủ chốt tại VCB 01/11/2017 15:00:00
Công bố thông tin về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của VCB 01/11/2017 15:00:00
Công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 3 năm 2017 20/10/2017 15:00:00
Công bố thông tin về việc chào bán cổ phiếu CFC, SGB ra công chúng 20/10/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu CFC: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán 20/10/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu CFC: Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng 20/10/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu CFC: Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng 20/10/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu CFC: Phụ lục - Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của VCB 20/10/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu CFC: Phụ lục - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, 2016 và báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017 20/10/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu CFC: Phụ lục - Công văn 135/NHNN-TTGSNH ngày 11/01/2015 của NHNN 20/10/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu CFC: Phụ lục - Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt chào bán ra công chúng phần vốn đầu tư của VCB tại CFC 20/10/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu CFC: Phụ lục - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty 20/10/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu CFC: Điều lệ công ty 20/10/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu SGB: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán 20/10/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu SGB: Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng 20/10/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu SGB: Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng 20/10/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu SGB: Phụ lục - Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của VCB 20/10/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu SGB: Phụ lục - Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015, 2016 và báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017 20/10/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu SGB: Phụ lục - Báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2015, 2016 và báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017 20/10/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu SGB: Phụ lục - Công văn 135/NHNN-TTGSNH ngày 11/01/2015 của NHNN 20/10/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu SGB: Phụ lục - Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt chào bán ra công chúng phần vốn đầu tư của VCB tại SGB 20/10/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu SGB: Phụ lục - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của ngân hàng 20/10/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu SGB: Điều lệ ngân hàng 20/10/2017 15:00:00
Công bố thông tin về việc NHNN chấp thuận thành lập một số Chi nhánh, PGD của VCB 02/10/2017 15:00:00
Công văn số 1048 – SGD CK – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 19/09/2017 15:00:00
Công bố thông tin về nghị quyết HĐQT phê duyệt thanh toán cổ tức năm 2016 06/08/2017 15:00:00
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt 06/08/2017 15:00:00
Công bố thông tin về việc quyết định thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc VCB 22/08/2017 15:00:00
Công bố thông tin BCTC riêng và hợp nhất giữa niên độ năm 2017 đã kiểm toán 14/08/2017 15:00:00
Công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại PTGĐ Đào Minh Tuấn 02/08/2017 15:00:00
Công bố thông tin về báo cáo quản trị ngân hàng 6 tháng đầu năm 2017 27/07/2017 15:00:00
Công bố thông tin về chấp thuận của NHNN về việc thành lập VPĐD tại Mỹ và Ngân hàng con tại Lào 20/07/2017 15:00:00
Công bố thông tin về báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 2 năm 2017 20/07/2017 14:00:00
Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự chủ chốt tại VCB 12/07/2017 15:00:00
CBTT vv nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH của thành viên HĐQT 30/06/2017 15:00:00
CBTT vv bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động của VCB 09/05/2017 15:00:00
CBTT về Nghị quyết và Biên bản họp thông qua chủ trương thành lập Ngân hàng con 100% vốn tại Lào 28/4/2017 15:00:00
CBTT về Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 10 năm 2017 28/4/2017 15:00:00
CBTT về báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý I năm 2017 20/4/2017 15:00:00
CBTT đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 10 năm 2017 18/4/2017 15:00:00
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 10 năm 2017 18/4/2017 15:00:00
Mẫu Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 10 năm 2017 18/4/2017 15:00:00
CBTT vv miễn nhiệm chức vụ PTGD đối với ông Yutaka Abe 14/4/2017 15:00:00
Công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu năm 2017 11/4/2017 15:00:00
CBTT về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 29/3/2017 21:00:00
1. Thông báo về việc đề cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 28/3/2017 15:00:00
2. ĐHĐCĐ thường niên 2017_Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT 28/3/2017 15:00:00
3. ĐHĐCĐ thường niên 2017_Mẫu sơ yếu lý lịch cá nhân 28/3/2017 15:00:00
4. ĐHĐCĐ thường niên 2017_Mẫu công khai lợi ích có liên quan 28/3/2017 15:00:00
5. ĐHĐCĐ thường niên 2017_Mẫu bảng kê khai người có liên quan 28/3/2017 15:00:00
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 8/3/2017 15:00:00
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 10 năm 2017 24/2/2017 17:00:00
Công bố thông tin về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 10 năm 2017 24/2/2017 17:00:00
Công bố thông tin về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ VCB 23/2/2017 17:00:00
Công bố thông tin về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của VCB
Công bố thông tin về việc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 7/2/2017 17:00:00
Công bố thông tin về việc thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 2/02/2017 17:00:00
Công bố thông tin về báo cáo quản trị ngân hàng năm 2016 25/01/2017 17:00:00
CBTT về báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 4/2016 20/01/2017 15:00:00

 

Năm 2016

CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2017 28/12/2016 10:00:00
CBTT về việc sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận ĐKKD 4/12/2016 16:00:00
Công bố thông tin Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng 04/12/2016 16:00:00
Quyết định số 1178 của SGD CK TP HCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết 28/11/2016 10:00:00
Công bố thông tin Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng 26/10/2016 07:00:00
Phát hành trái phiếu: Bản cáo bạch phát hành trái phiếu ra công chúng 26/10/2016 07:00:00
Phát hành trái phiếu: Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và điều lệ VCB 26/10/2016 07:00:00
Phát hành trái phiếu: Phụ lục II: Quyết định của Ngân hàng Nhà nước thông qua phương án phát hành 26/10/2016 07:00:00
Phát hành trái phiếu: Phụ lục III: Nghị quyết của HĐQT thông qua việc phát hành và hồ sơ phát hành 26/10/2016 07:00:00
Phát hành trái phiếu: Phụ lục IV: Báo cáo tài chính kiểm toán riêng lẻ và hợp nhất năm 2015 và Báo cáo tài chính soát xét riêng lẻ và hợp nhất tại 30/6/2016  26/10/2016 07:00:00
Phát hành trái phiếu: Phụ lục V: Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành 26/10/2016 07:00:00
Phát hành trái phiếu: Phụ lục VI: Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu 26/10/2016 07:00:00
Công bố thông tin về việc tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 04/10/2016 10:00:00
Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 28/09/2016 10:00:00
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 27/09/2016 10:00:00
Công văn số 952 - SGD CK - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức, nhận cổ phiếu phát hành thêm và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 06/09/2016 10:00:00
CBTT Nghị quyết HĐQT phê duyệt chốt danh sách cổ đông 25/08/2016 10:00:00
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức, nhận cổ phiếu phát hành thêm và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 25/08/2016 10:00:00
CBTT về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 25/08/2016 10:00:00
CBTT về việc phát hành trái phiếu năm 2016 29/07/2016 10:00:00
20160728_CBTT_10762_Bao cao quan tri NH 6T2016 28/07/2016 10:00:00
CBTT về việc thành lập VPDD VCB tại khu vực phía Nam 04/07/2016 10:00:00
CBTT ve Nghi quyet va Bien ban hop DHDCD thuong nien lan thu 9 nam 2016 19/04/2016 10:00:00
CBTT đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 9 năm 2016 05/04/2016 11:00:00
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 9 năm 2016 05/04/2016 11:00:00
Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 9 năm 2016 05/04/2016 11:00:00
Mẫu Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 9 năm 2016 05/04/2016 11:00:00
CBTT về việc chấp thuận việc thành các chi nhánh mới 02/03/2016 14:00:00
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng 29/02/2016 14:00:00
CBTT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 9 năm 2016 17/02/2016 15:00:00
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ lần thứ 9 năm 2016 17/02/2016 15:00:00

Năm 2015

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
CBTT vv thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
CBTT điều chỉnh số liệu BCTC năm 2014
CBTT về việc chấp thuận sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động
CBTT về Thông báo ngày đăng ký cuối cùng
CBTT Nghị quyết của HĐQT phê duyệt chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2014
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014
CBTT về việc Phó Tổng Giám đốc
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 8
Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 8
Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 8

- CBTT đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 8 năm 2015
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng
- CBTT về việc thay đổi nhân sự chủ chốt tại VCB
- Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 8 năm 2015
- CBTT về Nghị quyết v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 8 năm 2015

Năm 2014

- CBTT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
- CBTT về Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2014
- CBTT về việc đại diện vốn Nhà nước tại VCB
- CBTT đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2014
- Giấy mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2014
- Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2014
- Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2014
Thông báo đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018
Mẫu đơn đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Mẫu sơ yếu lý lịch cá nhân
Mẫu bản công khai lợi ích liên quan
Mẫu bản khai người có liên quan
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2014
CBTT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2014
CBTT về việc sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận ĐKKD
CBTT về việc NHNN chấp thuận thành lập Chi nhánh Vietcombank Bến Tre và một số phòng giao dịch
CBTT về việc thay đổi nhân sự quản lý cấp cao của Vietcombank
CBTT về chấp thuận sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động
CBTT vv ông Nguyễn Đăng Hồng không còn là thành viên HĐQT
CBTT về việc sửa đổi nội dung Giấy chứng nhân ĐKKD
CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
CBTT Nghị quyết của HĐQT phê duyệt chốt danh sách cổ đông
CBTT về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhân cổ tức năm 2013 bằng tiền và nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Công bố thông tin về việc sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận ĐKKD
CBTT về Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ năm 2014
Công bố thông tin v/v NHNN chấp thuận khai trương hoạt động chi nhánh VCB Lạng Sơn và CN Dịch vụ Khách hàng Đặc biệt
Công bố thông tin v/v NHNN chấp thuận khai trương hoạt động chi nhánh VCB Đông Anh, Thanh Trì, Hoàng Mai
Công bố thông tin v/v NHNN chấp thuận khai trương hoạt động chi nhánh VCB Sóc Sơn
Giấy ủy quyền
Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ lần 7
Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ 2014
Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 7
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ lần 7
Công bố thông tin v/v NHNN chấp thuận khai trương hoạt động chi nhánh VCB Tây Hồ
Công bố thông tin v/v NHNN chấp thuận khai trương hoạt động chi nhánh VCB Bắc Bình Dương
Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 7 năm 2014
CBTT về Nghị quyết v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 7

Năm 2013

Công bố thông tin về thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc VCB
Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên lần 6, 2013
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2013
Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ lần 6
Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ lần 6
Thông báo đề cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018
Thông báo đề cử bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018
Mẫu đơn đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ 2013-2018
Mẫu đơn đề cử thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2013-2018
Mẫu sơ yếu lý lịch cá nhân
Mẫu bảng kê khai người có liên quan
Mẫu Công khai lợi ích có liên quan
Thông báo về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2012 cho cổ đông lưu ký tại CTCK Tràng An
Công bố thông tin về việc thay đổi ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 6 năm 2013
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức 2012 và họp ĐHĐCĐ 2013
Công bố thông tin về Nghị quyết tạm ứng cổ tức năm 2012 và Nghị quyết v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 6
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2013 và tạm ứng cổ tức 2012

Năm 2012

Thông báo hủy việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
CBTT bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
Thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Công bố thông tin nhân sự VCB
Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin
Công văn 8353
Thông báo về tạm ứng chi trả cổ tức 2011 cho 53 cổ đông lưu ký tại SMES
Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ lần 5
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ lần 5
Thông báo đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi lần 7)
Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phần riêng lẻ

Năm 2011

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi lần 6)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho việc xin ý kiến cổ đông
Thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Công văn thông bố thông tin về giao dịch bán cổ phần cho Mizuho Corporate Bank, Ltd
Nghị quyết của HĐQT phê duyệt chào bán cổ phần cho cổ đông chiến lược nước ngoài Mizuho
Văn bản của NHNN chấp thuận cho VCB bán 15% vốn cổ phần sau phát hành cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài Mizuho
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2010
Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh (thay đổi lần 5)
Nghị Quyết 156/NQ-NHNT.HĐQT về việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung đối với số cổ phần phát hành trả cổ tức năm 2010
Nghị quyết 155/ NQ-NHNT.HĐQT về việc xử lý cổ phiếu lẻ trong đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức 2010 bằng cổ phiếu
Thông báo trả cổ tức năm 2010
Công văn của NHNN v/v phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2010
Quyết định bổ nhiểm KTT
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh VCB (thay đổi lần 4)
Công văn công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt VCB
CBTT v/v NHNN chấp thuận niêm yết cổ phiếu thuộc sở hữu nhà nước tại VCB
CBTT thay đổi nhân sự chủ chốt VCB
Ứng cử viên Ban kiểm soát VCB nhiệm kỳ 2008-2013
Mẫu 4 - Công khai lợi ích có liên quan
Mẫu 3 - Bảng kê khai người có liên quan
Mẫu 2 - Sơ yếu lý lịch
Mẫu 1 - Đơn đề cử
Thông báo v/v đề cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2008-2013
Mẫu giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 4
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 4
Thông báo v/v niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm
QĐ v/v niêm yết bổ sung cổ phiếu của HOSE
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng họp ĐHĐCĐ thường niên 2011
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên 2011
Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2011
Nghị quyết 22 của HĐQT v/v xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt phát hành 2
Nghị quyết HĐQT v/v đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm đợt 2
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu đợt 2 tỷ lệ 33%

Năm 2010

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Bản cáo bạch phát hành thêm 33% vốn điều lệ của Vietcombank, tháng 11/2010
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng, đợt 2 năm 2010
Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
Công văn chấp thuận tăng vốn đợt 2 của NHNN
Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2010
Biên bản ĐHĐCĐ bất thường 2010
Tờ trình ĐHĐCĐ bất thường 2010
Phương án tăng vốn điều lệ năm 2010
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường 2010
Thông báo v/v niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm
Quyết định v/v niêm yết bổ sung cổ phiếu VCB của SGDCKHCM
Thông báo của SGDCKHCM v/v ngày đăng ký cuối cùng họp ĐHĐCĐ bất thường 2010
Công văn NHNN v/v tăng vốn điều lệ tỷ lệ 33%
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng họp ĐHĐCĐ bất thường 2010
Nghị quyết 207 v/v họp ĐHĐCĐ bất thường 2010
Thông báo thay đổi người công bố thông tin theo ủy quyền
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Vietcombank
VCB giải trình lý do không nộp BCTC hợp nhất Quý 2/2010
Nghị quyết của HĐQT về đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm
VCB thay đổi nhân sự chủ chốt
VCB giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của quý II năm 2010 và quý II năm 2009
Kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ
VCB thay đổi thành viên Ban kiểm soát
Công bố niêm yết bổ sung
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
Công văn NHNN v/v tăng vốn điều lệ của VCB
VCB giải trình chênh lệch số liệu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán giai đoạn từ 1/6/2008 đến 31/12/2008 của Kiểm toán Nhà nước với Kiểm toán Độc lập
Thông báo chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ lần 3 & nhận cổ tức 2009

Năm 2009

Biên bản họp của HĐQT v/v phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ và lựa chọn Công ty kiểm toán
Nghị quyết của HĐQT về mức giá niêm yết dự kiến của cổ phiếu VCB
Thông báo v/v đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu trên Sở GDCK TPHCM
Bản cáo bạch ngày 2 tháng 6 năm 2009
Thông báo chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký lưu ký cổ phiếu
Thông báo chốt danh sách họp Đại hội đồng Cổ đông lần 2

Năm 2008

Thông báo cấp sổ cổ đông
Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu
Biên bản phiên họp lần thứ 24 năm 2008 của HĐQT NHTMCP Ngoại thương Việt Nam
Thông báo chi trả tạm ứng cổ tức 2008
Thông báo về cơ sở và nguyên tắc tính lãi cho cổ đông